3/F Plaza 2000 2 Russell Street Causeway Bay Hong Kong
News hk en

Award winning Trophy for Staar Surgical ICL

Euroeyes again for 2022 received Award winning Trophy for Staar Surgical ICL - Lens implantations (for treatment - Gao Du Jin Shi + GAO Du San Guang